Højslev

Karakteristisk er huse med to etager: butik i gadeniveau og indehaverens bolig ovenpå. Ofte havde forretningen indgang på hjørnet.

Efter åbningen af jernbanen mellem Viborg og Skive i 1864 opførtes snart de tre virksomheder, der først og fremmest knyttes til Højslev: kroen, teglværkerne og gården Søvang. Kroen blev placeret ved stationen og Skive-Viborg landevej. Den hentede sine første kunder blandt arbejderne, der tørlagde Tastum sø. Den nuværende kro er opført efter en brand i 1905. Det første teglværk blev oprettet i 1879 syd for stationen, men er senere nedlagt. Det nuværende Højslev Teglværk er en moderne virksomhed, der har specialiseret sig i produktion af tagsten.

Sydøst for Højslev ligger Søvang, der indtil omkring 1990 var det eneste landbrug i Danmark, der blev drevet af et aktiselskab. Selskabet blev dannet i 1872 som følge af udtørringen af Tastum sø 1869-70. Det udtørrede areal var på 756 ha, som dog ikke alle tilhørte Søvang. Gården blev bygget 1888, og i 1894 opførtes Søvang Søndergård. De to gårde er ombygget og udvidet flere gange.

I 1907 havde Søndergård en besætning på 100 sortbrogede malkekøer, der blev passet af en fodermester og et par røgtere. Endvidere var der her 3-4 spand heste og et tilsvarende antal karle. På den tredje gård, Søby Møllegård, var der et større antal ungkreaturer. Her boede omkring 12 polakker, som havde arbejde hos selskabet. På Søvang fandtes kun en mindre kreaturbesætning, men samme år blev der bygget ny kostald, og der blev indført 100 jerseykøer direkte fra Jerseyøerne. Få år senere var denne besætning fordoblet.

Tørlægningen kunne ikke sikre en effektiv dræning af hele søbunden, så i regnfulde perioder måtte man pumpe vand ud. I de første årtier blev store arealer bortauktioneret til høslæt, men under 2. verdenskrig blev der gennemført en omfattende dræning af søbunden. Græsarealerne kunne nu reduceres, og i stedet blev der plads til korn og grovfoderafgrøder.